S-HOMECARE > Dịch vụ của S-HOMECARE > Bảo trì máy lạnh > 1. Đơn giá bảo trì máy lạnh

Bên dưới là đơn giá bảo trì máy lạnh và nạp gas của S-HOMECARE. Đơn giá này được thay đổi theo thời gian phụ thuộc vào giá cả thực tế của thị trường:


Trân trọng.