Phân cấp công trình và niên hạn sử dụng

Niên hạn sử dụng các công trình theo cấp công trình được trình bày trong bài viết này.

Niên hạn sử dụng công trình được quy định tại  QCVN 03:2012/BXD: QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ căn cứ vào cấp của công trình. Cấp của công trình được quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016.

1. Tuổi thọ của công trình được quy định như sau:

2. Phân cấp của công trình được quy định như sau:


&

Trân trọng.
Sicom's team


  • Ngày: 2019-11-18
  • Lượt xem: 2010