Dịch vụ > Bảo trì công trình> 2. Quản lý Bảo trì công trình


Như chúng ta đã biết, trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng bao gồm 5 bước như sau:

1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng;
2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng;
3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì;
4. Đánh giá an toàn chịu lực và an toàn vận hành công trình;
5. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng.

Dịch vụ Quản lý bảo trì công trình của SICOM sẽ giúp chủ sở hữu quản lý toàn bộ hoạt động bảo trì công trình từ giai đoạn Lập & phê duyệt quy trình cho tới việc thực hiện các báo cáo về bảo trì công trình cho chủ sở hữu cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. Với dịch vụ này của SICOM, tại một thời điểm bất kỳ trong năm, chủ sở hữu có thể biết được: (1) số lượng các đầu việc bảo trì cần thực hiện trong năm/tháng/tuần; (2) dự trù kinh phí phục vụ bảo trì công trình trong năm/tháng/tuần; (3) số lượng các công việc bảo trì đã thực hiện tới thời điểm hiện tại cũng như số lượng công việc bảo trì cần thực hiện trong năm/tháng/tuần; và (4) Kinh phí đã chi cho bảo trì cũng như kinh phí còn lại cho các công việc bảo trì cần thực hiện trong năm/tháng/tuần. Thông tin về dịch vụ quản lý bảo trì công trình của SICOM được thể hiện như sau:

I. Nội dung:
Thay mặt chủ sở hữu, đơn vị quản lý công trình quản lý một cách tổng thể mọi hoạt động liên quan đến công tác triển khai thực hiện bảo trì công trình một cách đồng bộ và có hệ thống.
II. Sản phẩm:

1. Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch Bảo trì công trình hàng năm trong đó nêu các công việc thực hiện, thời gian thực hiện nhà thầu thực hiện;
2. Xây dựng và trình phê duyệt dự trù kinh phí Bảo trì công trình hàng năm trong đó nêu  dòng tiền chi cho bảo trì công trình (thời điểm nào chi bao nhiêu tiền);
3. Là đầu mối duy nhất giúp chủ sở hữu tòa nhà quản lý tất cả các nhà thầu tham gia bảo trì công trình;
4. Cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện bảo trì tại thời điểm bất kỳ: khối lượng, ngân sách, tiến độ;
5. Đánh giá và đề xuất giải pháp tối ưu bảo trì tòa nhà: tiết kiệm năng lượng, an toàn, vệ sinh môi trường;
6. Lập báo cáo hàng năm về việc thực hiện bảo trì công trình nộp cơ quan quản lý nhà nước.

III. Thời gian thực hiện:

~ Theo hợp đồng hàng năm

IV. Chi phí thực hiện:

~ 10% chi phí bảo trì công trình hàng năm (cam kết giảm thiểu chi phí bảo trì công trình hàng năm cho công trình từ 20-30% so với mức kinh phí bảo trì công trình hiện tại).

Trân trọng.