Theo QCVN03:2012/BXD ngày 28/12/2012 VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH:

599d4bbe72ab1.png

Căn cứ vào bảng trên, tuổi thọ công trình cũng có thể được xác định. Tuy nhiên, tuổi thọ chính thức của công trình sẽ được quy định theo yêu cầu thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt.

Trân trọng.

Theo QCVN03:2012/BXD ngày 28/12/2012 VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ DO BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH: ![599d4bbe72ab1.png](serve/attachment&path=599d4bbe72ab1.png) Căn cứ vào bảng trên, tuổi thọ công trình cũng có thể được xác định. Tuy nhiên, tuổi thọ chính thức của công trình sẽ được quy định theo yêu cầu thiết kế do chủ đầu tư phê duyệt. Trân trọng.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
594
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ