Trong bài viết này, tôi chia sẻ với anh em 2 câu hỏi:

 1. Hệ PCCC của công trình cần được bảo trì, bảo dưỡng như thế nào?
 2. Văn bản pháp luật nào quy định về xử phạt nếu hệ PCCC không được bảo trì bảo dưỡng?

 1. Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28 tháng 10 năm 2014 Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Nội dung của Thông tư được tóm tắt như sau:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 4. Nguyên tắc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
Chương II: QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 6. Nơi quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 7. Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 8. Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 9. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 10. Trách nhiệm của người được giao quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

Chương III: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Mục 1: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY CƠ GIỚI
Điều 12. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
Điều 13. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy
Điều 14. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ

Mục 2: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY THÔNG DỤNG
Điều 15. Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy
Điều 16. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng khác
Mục 3: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG TRANG PHỤC VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN
Điều 17. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
Điều 18. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy

Mục 4: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CỨU NGƯỜI
Điều 19. Bảo quản, bảo dưỡng đệm cứu người
Điều 20. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện cứu người thông dụng khác
Mục 5: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ
Điều 21. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
Điều 22. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy
Mục 6: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÔNG TIN
LIÊN LẠC, CHỈ HUY CHỮA CHÁY

Điều 23. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
Điều 24. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy
Điều 25. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ
Mục 7: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY
Điều 26. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, bán tự động
Điều 27. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 28. Hiệu lực thi hành
Điều 29. Trách nhiệm thi hành


Như vậy theo quy định tại Điều 26 & 27 Thông tư số 52/2014/TT-BCA:
Điều 26. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, bán tự động:

 1. Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động sau khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.
 2. Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm hai lần để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.
 3. Việc bảo quản định kỳ được thực hiện tùy theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo quản toàn bộ hệ thống.

Việc bảo quản hệ thống báo cháy tự động, bán tự động phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và theo TCVN 5738:2001.
Điều 27. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động:

 1. Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động sau khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.
 2. Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động sau khi đưa vào hoạt động phải được bảo quản định kỳ mỗi năm 01 lần để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.
 3. Việc bảo quản hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn chuyên ngành (TCVN 6101:1996, TCVN 6305:1997, TCVN 7161:2002, TCVN 7336:2003, các tiêu chuẩn khác có liên quan).

=================================================================

2.Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình với các nội dung như sau:

Mục 3: VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Điều 27. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy
Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy
Điều 29. Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy
Điều 30. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Điều 31. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Điều 32. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
Điều 33. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt
Điều 34. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện
Điều 35. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét
Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng
Điều 37. Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy
Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy
Điều 39. Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở
Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy
Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Điều 42. Vi phạm quy định về công tác chữa cháy
Điều 43. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi dưỡng và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy
Điều 44. Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
Điều 45. Vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
Điều 46. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Điều 47. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình
Điều 48. Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ


Trong các quy định trên thì có 04 Điều thường hay gặp và sẽ được liệt kê bên dưới để anh em tiện tham khảo:

Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng:

5.Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy;
b) Chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt.
6.Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.
7.Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khắc phục các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này;
b) Buộc tổ chức để cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này.

Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy:
c) Không lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn.
4.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn.
Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy:
3.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Báo cháy giả;
Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che khuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy định; c) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo quy định.
 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định; b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở theo quy định; c) Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào mục đích khác; d) Không dự trữ đủ nước chữa cháy theo quy định; đ) Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; e) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định.
 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình theo quy định; b) Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
 5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định.
 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.
SICOM's team.

Trong bài viết này, tôi chia sẻ với anh em 2 câu hỏi: 1. Hệ PCCC của công trình cần được bảo trì, bảo dưỡng như thế nào? 2. Văn bản pháp luật nào quy định về xử phạt nếu hệ PCCC không được bảo trì bảo dưỡng? ------------------------------------------------------------------------------ 1. Thông tư số 52/2014/TT-BCA ngày 28 tháng 10 năm 2014 Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Nội dung của Thông tư được tóm tắt như sau: **Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG** Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 3. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy Điều 4. Nguyên tắc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm **Chương II: QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY** Điều 6. Nơi quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy Điều 7. Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Điều 8. Hồ sơ quản lý phương tiện phòng cháy và chữa cháy **Điều 9. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình trong quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy** Điều 10. Trách nhiệm của người được giao quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Điều 11. Trách nhiệm của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy **Chương III: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY** **Mục 1: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY CƠ GIỚI** Điều 12. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên Điều 13. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy Điều 14. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ **Mục 2: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY THÔNG DỤNG** _**Điều 15. Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy**_ _**Điều 16. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng khác**_ **Mục 3: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG TRANG PHỤC VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN** _**Điều 17. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên Điều 18. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy**_ **Mục 4: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CỨU NGƯỜI** Điều 19. Bảo quản, bảo dưỡng đệm cứu người Điều 20. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện cứu người thông dụng khác **Mục 5: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ** Điều 21. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên Điều 22. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy **Mục 6: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC, CHỈ HUY CHỮA CHÁY** Điều 23. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên Điều 24. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy Điều 25. Bảo quản, bảo dưỡng định kỳ **Mục 7: BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY** _**Điều 26. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, bán tự động Điều 27. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động**_ **Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN** Điều 28. Hiệu lực thi hành Điều 29. Trách nhiệm thi hành ------------------------------------------------------------------------ Như vậy theo quy định tại Điều 26 & 27 Thông tư số 52/2014/TT-BCA: **Điều 26. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động, bán tự động:** 1. Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động sau khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan. 2. Hệ thống báo cháy tự động, bán tự động sau khi đưa vào hoạt động **phải được kiểm tra ít nhất mỗi năm hai lần** để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. 3. Việc bảo quản định kỳ được thực hiện tùy theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng **ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo quản toàn bộ hệ thống.** Việc bảo quản hệ thống báo cháy tự động, bán tự động phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và theo TCVN 5738:2001. **Điều 27. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động:** 1. Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động sau khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và **chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.** 2. Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động sau khi đưa vào hoạt động **phải được bảo quản định kỳ mỗi năm 01 lần** để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. 3. Việc bảo quản hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn chuyên ngành (TCVN 6101:1996, TCVN 6305:1997, TCVN 7161:2002, TCVN 7336:2003, các tiêu chuẩn khác có liên quan). ================================================================= 2.Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình với các nội dung như sau: **Mục 3: VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY** Điều 27. Vi phạm quy định trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy Điều 28. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy Điều 29. Vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy Điều 30. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Điều 31. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Điều 32. Vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ Điều 33. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt Điều 34. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện Điều 35. Vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng Điều 37. Vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy Điều 39. Vi phạm quy định về phương án chữa cháy của cơ sở Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Điều 42. Vi phạm quy định về công tác chữa cháy Điều 43. Vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi dưỡng và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy Điều 44. Vi phạm quy định về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành Điều 45. Vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy Điều 46. Vi phạm quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Điều 47. Vi phạm quy định về phòng, chống cháy, nổ tại hộ gia đình Điều 48. Vi phạm trong việc để xảy ra cháy, nổ ---------------------------------------------------------------------------- Trong các quy định trên thì có 04 Điều thường hay gặp và sẽ được liệt kê bên dưới để anh em tiện tham khảo: **Điều 36. Vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng:** 5.Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Tổ chức thi công, xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; b) Chế tạo mới hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy mà chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt. 6.Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. 7.Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc khắc phục các điều kiện để đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều này; b) Buộc tổ chức để cơ quan quản lý nhà nước nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với hành vi quy định tại Khoản 6 Điều này. **Điều 38. Vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy:** c) Không lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn thoát nạn trên lối thoát nạn. 4.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi khóa, chèn, chặn cửa thoát nạn. **Điều 40. Vi phạm quy định về thông tin báo cháy:** 3.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Báo cháy giả; **Điều 41. Vi phạm quy định về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy:** 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm che khuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ; b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy định; c) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới theo quy định. 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Trang bị, lắp đặt, sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy chưa được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định; b) Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy không phù hợp với tính chất nguy hiểm cháy, nổ của cơ sở theo quy định; c) Sử dụng phương tiện chữa cháy ở vị trí thường trực chữa cháy dùng vào mục đích khác; d) Không dự trữ đủ nước chữa cháy theo quy định; đ) Di chuyển, thay đổi vị trí lắp đặt phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; e) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Không trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng cho nhà, công trình theo quy định; b) Làm mất, hỏng hoặc làm mất tác dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy. 5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không trang bị, lắp đặt hệ thống báo cháy, chữa cháy theo quy định. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN. SICOM's team.

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
801
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ