QUYẾT ĐỊNH SỐ 681/QĐ-BXD ngày 12/07/2016 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN KẾT CẤU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG:

MỤC LỤC

  1. Quy định chung 1

1.1. Đối tượng áp dụng 1
1.2. Phạm vi áp dụng 1
1.3. Cơ sở biên soạn 2
1.4. Tài liệu viện dẫn 2

  1. Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà 2

2.1. Giai đoạn 1 – Quy trình khảo sát, đánh giá sơ bộ 4
2.1.1. Trình tự chung 4
2.1.2. Công tác chuẩn bị 4
2.1.3. Công tác khảo sát hiện trường 4
2.1.4. Phân tích và đánh giá 5
2.2. Giai đoạn 2 - Quy trình khảo sát và đánh giá chi tiết 9
2.2.1. Trình tự chung 9
2.2.2. Công tác chuẩn bị 10
2.2.3. Lập đề cương khảo sát và xác định khối lượng khảo sát chi tiết 10
2.2.4. Công tác đo đạc và kiểm tra hiện trường 10
2.2.5. Lấy mẫu và xác định đặc trưng vật liệu 11
2.2.5.1. Xác định các đặc trựng vật liệu của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 11
2.2.5.2. Xác định các đặc trưng vật liệu của kết cấu thép 12
2.2.5.3. Xác định các đặc trưng vật liệu của kết cấu gạch đá 13
2.2.5.4. Xác định các đặc trưng vật liệu của kết cấu gỗ 13
2.2.6. Xác định tải trọng và tác động thực tế 13
2.2.7. Tính toán kiểm tra 14
2.2.8. Đánh giá tình trạng kỹ thuật nhà và công trình 14
2.2.8.1. Nguyên tắc đánh giá 14
2.2.8.2. Đánh giá bằng phương pháp tổng hợp theo TCVN 9381: 2012 14
2.2.9. Trình bày báo cáo kết quả khảo sát 15

Phụ lục 1 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra 16
Bảng PL 1.1 – Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu móng nông 16
Bảng PL 1.2 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu bê tông cốt thép 16
Bảng PL 1.3 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu thép 17
Bảng PL 1.4 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu khối xây gạch đá 18
Phụ lục 2 - Xác định gần đúng cường độ bê tông, đá và vữa theo dấu hiệu bên ngoài 22
Phụ lục 3 – Bảng kê khuyết tật, hư hỏng của các cấu kiện 22
Phụ lục 4 – Mẫu báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá sơ bộ nhà và công trình 22
Phụ lục 5 – Đề cương khảo sát và đánh giá chi tiết an toàn kết cấu 23
Phụ lục 6 – Mẫu báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chi tiết an toàn kết cấu 24

Trân trọng.
SICOM's team
(sưu tầm)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 681/QĐ-BXD ngày 12/07/2016 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN KẾT CẤU NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG: MỤC LỤC 1. Quy định chung 1 1.1. Đối tượng áp dụng 1 1.2. Phạm vi áp dụng 1 1.3. Cơ sở biên soạn 2 1.4. Tài liệu viện dẫn 2 2. Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà 2 2.1. Giai đoạn 1 – Quy trình khảo sát, đánh giá sơ bộ 4 2.1.1. Trình tự chung 4 2.1.2. Công tác chuẩn bị 4 2.1.3. Công tác khảo sát hiện trường 4 2.1.4. Phân tích và đánh giá 5 2.2. Giai đoạn 2 - Quy trình khảo sát và đánh giá chi tiết 9 2.2.1. Trình tự chung 9 2.2.2. Công tác chuẩn bị 10 2.2.3. Lập đề cương khảo sát và xác định khối lượng khảo sát chi tiết 10 2.2.4. Công tác đo đạc và kiểm tra hiện trường 10 2.2.5. Lấy mẫu và xác định đặc trưng vật liệu 11 2.2.5.1. Xác định các đặc trựng vật liệu của kết cấu bê tông và bê tông cốt thép 11 2.2.5.2. Xác định các đặc trưng vật liệu của kết cấu thép 12 2.2.5.3. Xác định các đặc trưng vật liệu của kết cấu gạch đá 13 2.2.5.4. Xác định các đặc trưng vật liệu của kết cấu gỗ 13 2.2.6. Xác định tải trọng và tác động thực tế 13 2.2.7. Tính toán kiểm tra 14 2.2.8. Đánh giá tình trạng kỹ thuật nhà và công trình 14 2.2.8.1. Nguyên tắc đánh giá 14 2.2.8.2. Đánh giá bằng phương pháp tổng hợp theo TCVN 9381: 2012 14 2.2.9. Trình bày báo cáo kết quả khảo sát 15 Phụ lục 1 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra 16 Bảng PL 1.1 – Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu móng nông 16 Bảng PL 1.2 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu bê tông cốt thép 16 Bảng PL 1.3 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu thép 17 Bảng PL 1.4 - Các loại khuyết tật, hư hỏng và các nguyên nhân có khả năng gây ra, trong kết cấu khối xây gạch đá 18 Phụ lục 2 - Xác định gần đúng cường độ bê tông, đá và vữa theo dấu hiệu bên ngoài 22 Phụ lục 3 – Bảng kê khuyết tật, hư hỏng của các cấu kiện 22 Phụ lục 4 – Mẫu báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá sơ bộ nhà và công trình 22 Phụ lục 5 – Đề cương khảo sát và đánh giá chi tiết an toàn kết cấu 23 Phụ lục 6 – Mẫu báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá chi tiết an toàn kết cấu 24 Trân trọng. SICOM's team (sưu tầm)

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
105
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ