Câu hỏi :
Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi phí trực thuộc UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. H- ằng năm UBND huyện giao cho cơ quan tôi làm chủ đầu tư một số công trình duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn trong huyện. Xin hỏi Bộ Xây dựng: Đối với công trình duy tu, sửa chữa có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 500 triệu, trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, phòng Kinh tế hạ tầng có thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/NĐ-CP ngày12/5/2015, hay chủ đầu tư tự quyết định công tác nghiệm thu theo quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 39 Nghị định 46/NĐ-CP ngày12/5/2015? Hiện nay, khi cơ quan tôi tự tổ chức nghiệm thu và chuyển hồ sơ thanh toán của nhà thầu lên kho bạc nhà nước cấp huyện thì Kho bạc không chấp nhận, vì công trình chưa có thông báo nghiệm thu của phòng Kinh tế hạ tầng. Vậy đối với công trình xây dựng nhỏ hơn 500 triệu cơ quan chuyên môn có kiểm tra trước khi nghiệm thu không?

Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, là công tác bảo trì công trình xây dựng bao gồm việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình (mà không làm thay đổi công năng, quy mô công trình). Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa công trình có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Trong đó, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng tự quyết định về kế hoạch thực hiện, có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa và không có quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn đối với việc duy tu, sửa chữa này.
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Nguồn: http://www.moc.gov.vn/en/web/guest/2/-/faq/zb2O/16/24/373049/13/co-quan-chuyen-mon-co-phai-kiem-tra-truoc-khi-nghiem-thu-cong-trinh-duy-tu-sua-chua.html

Câu hỏi : Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi phí trực thuộc UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. H- ằng năm UBND huyện giao cho cơ quan tôi làm chủ đầu tư một số công trình duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn trong huyện. Xin hỏi Bộ Xây dựng: Đối với công trình duy tu, sửa chữa có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 500 triệu, trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, phòng Kinh tế hạ tầng có thực hiện kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Nghị định 46/NĐ-CP ngày12/5/2015, hay chủ đầu tư tự quyết định công tác nghiệm thu theo quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 39 Nghị định 46/NĐ-CP ngày12/5/2015? Hiện nay, khi cơ quan tôi tự tổ chức nghiệm thu và chuyển hồ sơ thanh toán của nhà thầu lên kho bạc nhà nước cấp huyện thì Kho bạc không chấp nhận, vì công trình chưa có thông báo nghiệm thu của phòng Kinh tế hạ tầng. Vậy đối với công trình xây dựng nhỏ hơn 500 triệu cơ quan chuyên môn có kiểm tra trước khi nghiệm thu không? Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Khoản 13 Điều 3 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, là công tác bảo trì công trình xây dựng bao gồm việc bảo dưỡng, sửa chữa công trình (mà không làm thay đổi công năng, quy mô công trình). Vì vậy, việc duy tu, sửa chữa công trình có chi phí dưới 5 trăm triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 39 Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Trong đó, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng tự quyết định về kế hoạch thực hiện, có trách nhiệm tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa và không có quy định về việc kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn đối với việc duy tu, sửa chữa này. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Nguồn: http://www.moc.gov.vn/en/web/guest/2/-/faq/zb2O/16/24/373049/13/co-quan-chuyen-mon-co-phai-kiem-tra-truoc-khi-nghiem-thu-cong-trinh-duy-tu-sua-chua.html

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
812
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ