Câu hỏi của bạn Lê Hoàng Tuấn tại hòm thư lehoangtuan226@gmail.com hỏi :
Theo Mục 1, Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì tổ chức khi tham gia các lĩnh vực thi công công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD thì tổ chức khi tham gia lĩnh vực thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trường hợp, tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì được tham gia các lĩnh vực trên đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó. Vậy đối với các công trình quy mô cấp IV, dự án sửa chữa, cải tạo, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đơn vị thi công không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Sở cấp, mà có hợp đồng tương tự và nhân lực phù hợp với lĩnh vực thi công công trình cấp IV thì có được hay không?

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV, dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì, công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

(Nguồn: http://www.moc.gov.vn/en/web/guest/2/-/faq/zb2O/436720/nang-luc-cua-to-chuc-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung.html)

Câu hỏi của bạn Lê Hoàng Tuấn tại hòm thư lehoangtuan226@gmail.com hỏi : Theo Mục 1, Khoản 19, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì tổ chức khi tham gia các lĩnh vực thi công công trình phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Theo Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD thì tổ chức khi tham gia lĩnh vực thi công xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. Trường hợp, tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực thì được tham gia các lĩnh vực trên đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó. Vậy đối với các công trình quy mô cấp IV, dự án sửa chữa, cải tạo, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đơn vị thi công không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Sở cấp, mà có hợp đồng tương tự và nhân lực phù hợp với lĩnh vực thi công công trình cấp IV thì có được hay không? Sau khi nghiên cứu, **Cục Quản lý hoạt động xây dựng** có ý kiến trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì trường hợp tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV, **dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì, công trình quy mô cấp IV** khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó. Cục Quản lý hoạt động xây dựng (_Nguồn: http://www.moc.gov.vn/en/web/guest/2/-/faq/zb2O/436720/nang-luc-cua-to-chuc-ca-nhan-tham-gia-hoat-dong-xay-dung.html_)

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
79
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ