Hỏi: Khi nào thì tính trượt giá trong kế hoạch đấu thầu, giá dự thầu

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì khi lập giá gói thầu, chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định (chẳng hạn nếu mức dự phòng tối đa theo quy định của pháp luật chuyên ngành là 10% chi phí xây dựng thì tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu để tính toán mức chi phí dự phòng trong khoảng từ 0% đến 10% chi phí xây dựng của gói thầu).

Câu hỏi tiếp theo là thời gian bao nhiêu thì gọi là thời gian ngắn, có chỗ nào quy đinh không. Câu trả lời là Sicom thường áp dụng là 1 năm, vì 1 năm mới có hệ số trượt giá xài. Câu trả lời đúng là: chủ đầu tư quyết định.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá dự thầu phải có dự phòng phí rồi (bao gồm cả trượt giá) nên khi làm thì thầu các nhà thầu phải tự cân nhắc xem tính trượt giá trong giá dự thầu hay không.

Trân trọng.
Sicom's team

Hỏi: Khi nào thì tính trượt giá trong kế hoạch đấu thầu, giá dự thầu Trả lời: Theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với các gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá thì khi lập giá gói thầu, chi phí dự phòng được tính bằng không. Chi phí dự phòng do chủ đầu tư xác định theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp luật chuyên ngành quy định (chẳng hạn nếu mức dự phòng tối đa theo quy định của pháp luật chuyên ngành là 10% chi phí xây dựng thì tùy theo quy mô, tính chất của gói thầu để tính toán mức chi phí dự phòng trong khoảng từ 0% đến 10% chi phí xây dựng của gói thầu). Câu hỏi tiếp theo là thời gian bao nhiêu thì gọi là thời gian ngắn, có chỗ nào quy đinh không. Câu trả lời là Sicom thường áp dụng là 1 năm, vì 1 năm mới có hệ số trượt giá xài. Câu trả lời đúng là: **chủ đầu tư quyết định**. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giá dự thầu phải có dự phòng phí rồi (bao gồm cả trượt giá) nên khi làm thì thầu các nhà thầu phải tự cân nhắc xem tính trượt giá trong giá dự thầu hay không. Trân trọng. Sicom's team

Con đường thiên lý bắt đầu từ những bước chân đầu tiên (và rất nhỏ). Make your life simple

 
0
Trả lời
699
Lượt xem
0
Lượt trả lời
1
Theo dõi
live preview
Ít nhất 10 ký tự
CẢNH BÁO: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Đang lưu...
Lưu
With selected deselect posts show selected posts
Tất cả bài viết trong chủ đề này là deleted ?
Pending draft ... Tiếp tục chỉnh sửa
Xóa bỏ