S-HOMECARE > Dịch vụ của S-HOMECARE > Sửa chữa nhà các loại > 2. Quy trình thực hiện sửa chữa

Quy trình thực hiện sửa chữa từ lúc khảo sát, báo giá tới lúc nghiệm thu & thanh toán được thể hiện như sau:


Trân trọng.