S-HOMECARE > Trở thành đối tác > 4. Quy trình thực hiện dịch vụ

Quy trình thực hiện dịch vụ của đối tác được thể hiện như sau:

STT

TÊN GỌI

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

Nhận đặt dịch vụ

Mở ứng dụng và bắt đầu lựa chọn khách hàng đã đặt dịch vụ.

 

2

Nhận thực hiện dịch vụ

Nhận dịch vụ khách hàng đã đặt để có được đầy đủ thông tin về dịch vụ khách hàng đặt cũng như thông tin về khách hàng.
Ứng dụng sẽ thông báo: nội dung, thời gian, địa điểm cần thực dịch vụ cũng như thông tin của khách hàng để liên hệ.

 

3

Thực hiện dịch vụ

Tới địa điểm và thời gian theo lịch hẹn của khách hàng để thực hiện các dịch vụ đã được đặt.

 

4

Hoàn thành

Chọn phím hoàn thành sau khi thực hiện dịch vụ và nhận phí dịch vụ do khách hàng thanh toán.